१.राष्ट्रपति चुरे तराई मदेश संरक्षण विकाश समितिको शोधपत्र अनुसन्धान सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि ,२०७९

२.कार्यक्रम कार्यान्वयन  कार्यविधि २०७९-८० 

३. अन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि, २०७८ 

४. प्रदेश समन्वय समितिको गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७८

५. सार्वजनिक निर्माण र परामर्श सेवा कार्यको कन्टिन्जेन्सी रकमलाई ब्यबस्थित गर्ने  कार्यविधि, २०७८

६. ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्रि तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड, २०७७

७. चुरे क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्दा अवलम्वन  गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा मापदण्ड, २०७७

८. कृषि वन प्रणाली कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७६

. चुरे-क्षेत्रको-प्राकृतिक-जिविकोपार्जन-अभिबृद्धि-सम्बंदी-कार्यक्रम-संचालन-निर्देशिका, २०७५

१०. इन्टर्णशिप कार्यविधि, २०७५

११.उच्च शिक्षा अध्यन को खर्च उपलब्ध गराउने कार्यबिधि, २०७२