१. अनुगमन तथा मुल्यांकन निर्देशिका, २०७८

२. नदी प्रणाली एकीकृत स्रोत व्यवस्थापन योजना निर्माण निर्देशिका, २०७४