चुरे क्षेत्रको नक्शांकन, चुरे क्षेत्रका गा.वि.सहरु, चुरे क्षेत्रमा कार्यक्रम कार्यन्वयनमा रहेका नदी प्रणालीहरु, चुरे क्षेत्रको वन-जंगलको विवरण, चुरे क्षेत्रमा पर्ने निकुन्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र, चुरेक्षेत्रको भौगोलिक तथा जनसांखिक विवरणहरु